Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady
Pieczątka lekarska

Pieczątka lekarska
badania profilaktyczne

Zawartość lekarskiej pieczątki jest określona Uchwałą nr 110/05/IV która brzmi następująco:

Zgodnie z Uchwałą nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej:

1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

1. imię i nazwisko,
2. tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo "lekarz dentysta" ("lek. dent."),
3. numer prawa wykonywania zawodu,
4. posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

1. tytuł i stopień naukowy,
2. umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
3. numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
4. numer telefonu,
5. adres.

Przelew online
Znajdź nas: