Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Biznes

Pieczątki a umowy cywilnoprawne

Czasami znajdujemy się w sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni sporządzić umowę cywilnoprawną. Stajemy się stroną, współuczestnikiem jakiejś procedury, czy na przykład aktu sprzedaży. No? powiedzmy mieszkania czy samochodu. Warto przy okazji zawierania umów cywilnoprawnych zabezpieczyć się dodatkowo z wykorzystaniem pieczątki. Jak to zrobić? Oto kilka podpowiedzi!

Pieczątki a umowy cywilnoprawne 1
źródło: Pixabay

Umowa cywilnoprawna

Podpisując umowę cywilnoprawną strony transakcji składają niejako oświadczenie woli, które powoduje bezpośrednie wywołanie skutku prawnego. Skutek ten dot. powstania, zmiany lub ustania tzw. stosunku prawnego. Podpisanie umowy wiąże się z konkretną sytuacją gospodarczą, która może dotyczyć posiadania, ale także:

Pieczątki a umowy cywilnoprawne 2
źródło: Pixabay

Zasady zawierania umów

Zasady zawierania umów określa art. 66 i art. następne Kodeksu Cywilnego. Z podpisaniem umowy cywilnoprawnej wiąże się tzw. konsensus jaki osiągną strony podczas wcześniejszych negocjacji. Umowę określa się jako czynność dwustronną. Do jej zawarcia potrzebne są oświadczenia woli dwóch stron umowy. Kodeks określa też zjawisko nazywane ?zasadą swobody? podczas zawierania umów cywilnoprawnych. Swobody te ograniczone są jednak aktami nadrzędnym: Konstytucją RP, prawem karnym, administracyjnym, czy prawem pracy. Jest też kilka przypadków, które regulują przepisy związane ze sporządzaniem umów cywilnoprawnych, a które dot. ograniczeń ?zasady swobody?. Za takie uważa się: nałożenie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na posiadaczy pojazdów mechanicznych, czy konieczność sporządzenia tzw. aktu notarialnego zamiast tylko i wyłącznie umowy sprzedaży nieruchomości. Te dwie sytuacje obwarowane są przepisami ograniczającymi swobodę podczas sporządzania umowy cywilnoprawnej.

Pieczątki a umowy cywilnoprawne 3
źródło: Pixabay

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne mogą być:

 • wzajemne - czyli obowiązujące dwustronnie, w której jedna strona spełnia świadczenia, będące odpowiednikiem drugiej strony
 • umowa jednostronnie zobowiązująca - czyli taka, w której tylko jedna strona umowy zobowiązana jest do świadczenia na rzecz drugiej strony
 • umowa dwustronna - w której obie osoby podpisujące umowę są zobowiązane oraz uprawnione do określonych umowa czynności
 • umowa konsensualna oraz realna - czyli specjalne rodzaje umów. Na przykład konsensualna jest wówczas, gdy zawarta zostaje poprzez złożenie oświadczeń woli, a realna, to taka, do której zaistnienia potrzebny jest też jeszcze inny element poza oświadczeniem woli, na przykład wydanie określonego przedmiotu (umowa użyczenia).
 • umowa losowa - za taką traktuje się umowę ubezpieczeniową, czy tzw. umowę dożywocia.
 • umowa abstrakcyjna i kauzalna - w polskim prawie cywilnym zasadą są czynności prawne kauzalne i jest to związane z zależnością skuteczności czynności prawnej od istnienia i prawidłowości kauzy. W Polsce jednak czynności prawne abstrakcyjne należą do wyjątków. Prawo cywilne wskazuje, że z zasady dokonuje się tzw. czynności prawnych kauzalnych.
 • umowy nazwane, nienazwane i mieszane. Do najczęściej zawieranych umów należą umowy nazwane. Są to: umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa rachunku bankowego, itp.)
 • umowy odpłatne i nieodpłatne.

Pieczątki a umowy cywilnoprawne 4
źródło: Pixabay

3 tryby zawarcia umowy cywilnoprawnej

W Polsce zawiera się umowy cywilnoprawne w trzech trybach. Reguluje to Kodeks Cywilny.

Jakie to tryby?

 • tryb ofertowy, który polega na oświadczeniu woli jednej strony drugiej stronie.
 • tryb zwany aukcja lub przetargiem, polegający na przedłożeniu oferty zawarcia umowy. Umowę zawiera się ze stroną, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.
 • tryb negocjacji, który polega na prowadzeniu rozmów negocjacyjnych, podczas których zostaje zawarty konsensus w sprawie umowy.

Pieczątki a umowy cywilnoprawne 5
źródło: Pixabay

Pieczątka w umowach cywilnoprawnych

 • Jednym z przykładów użycia pieczątek podczas zawierania umów cywilnoprawnych jest wynajem mieszkania. Sama umowa najmu jest regulowana przez kodeks cywilnoprawny. Podczas podpisywania umowy warto zabezpieczyć swój interes sporządzając protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajdzie się opis stanu mieszkania w momencie przejmowania go przez najemcę. Sama umowa oraz protokół nie muszą być, zgodnie z prawem, podpisywane w formie aktu notarialnego oraz opatrywane pieczątką notariusza. Jednak niektórzy decydują się na taką formę. Pieczątka oraz sam fakt sporządzenia dokumentu oraz przypieczętowania go u notariusza jest swoistym zabezpieczeniem dla osoby wynajmującej. Na dokumentach można postawić pieczęć imienna lub pieczęć firmową.
 • Innym przykładem jest umowa o pracę. W ty przypadku pieczątka również nie jest obowiązkowa, ale obowiązkowe jest zawarcie na niej ściśle określonych danych oraz złożenie podpisów. Oczywiście pracodawcy stosują chętnie pieczątki, ponieważ ułatwia im to przygotowanie dokumentów i usprawnia pracę. Wykorzystuje się do tego pieczątki firmowe oraz pieczątki imienne.
 • Kolejnym przykładem jest stosowanie tzw. faksymile w prowadzeniu działalności gospodarczej. Faksymile jest specjalnym rodzajem pieczęci. Jest traktowana na równi z osobistym podpisem. Często używają jej przedsiębiorcy, członkowie zarządu, bądź inne osoby, przez których ręce przechodzi mnóstwo pism. Faksymile używana jest osobiście przez jej właściciela lub przez osobę zaufaną. Służy do ?podpisywania? pism o mniejszym znaczeniu (korespondencji seryjnej, umów cywilnoprawnych, dokumentów urzędowych). Posiadanie i używanie faksymile usprawnia pracę w firmie i pozwala na zaoszczędzenia czasu osobie, która jest jej posiadaczem. Z punktu widzenia prawa cywilnego faksymile ma taką sama moc, jak użycie każdej innej pieczątki. Przybicie faksymile stanowi więc akceptację dokumentu, na przykład zawarcie umowy o określonej treści.

Podsumowując - używanie pieczątki na umowach cywilnoprawnych nie jest koniecznością w prawie polskim. Jednak prawo dopuszcza ich stosowanie. Pieczątki nadają wiarygodności umowom i dokumentom oraz przyspieszają proces tworzenia i zawierania umów. Pieczątki są także wygodne dla ich posiadaczy, gdyż wykorzystując je ich właściciele są w stanie zaoszczędzić sporo cennego, zawodowego czasu!

Przelew online
Znajdź nas: