Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka diagnosty laboratoryjnego

Pieczątka diagnosty laboratoryjnego powinna stosować się do poniższej uchwały z dnia 4 listopada 2009 roku. Poniżej nowa uchwała, która wprowadza istotne regularne i zmiany odnośnie pierwszej ustawy.

Uchwała Nr 82/II/2009
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 4 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wzoru pieczątki diagnosty laboratoryjnego
Na podstawie art. 47 pkt. 12 w związku z art. 35 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm.),
§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U.
z 2006 r., Nr 61, poz. 435 ze zm.) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uchwala, co
następuje:

§ 1

1. Ustala się jednolity obowiązujący wzór pieczątki diagnosty laboratoryjnego.
2. Pieczątka sporządzona według wzoru określonego w § 2 niniejszej uchwały służy do autoryzacji wyników badań, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 61, poz. 435 ze zm.).

§ 2

Pieczątka, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały, ma kształt prostokąta i zawiera następujące dane:
1. Pisane poziomo:
a) imię i nazwisko, przed którym należy umieścić w formie skróconej: tytuł zawodowy lub posiadany stopień, tytuł naukowy;
b) DIAGNOSTA LABORATORYJNY - pisane wielkimi literami, bez skrótów;
c) jeśli dotyczy - tytuł specjalisty, zgodny z zapisem dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie specjalizacji na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U.04.126.1319 ze zm.);
d) jeśli dotyczy - tytuł EuropeanClinicalChemist z nadanym numerem wpisu lub inne posiadane nadane uprawnienia międzynarodowe, w okresie ich obowiązywania.
2. Pisane pionowo z lewej strony numer wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych.

§ 3

Pieczątki diagnostów laboratoryjnych nie spełniające wymogów tej uchwały mogą być używane do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 4

Traci moc uchwała nr 42/2003 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wyboru i ustalenia jednolitego wzoru pieczątki diagnosty laboratoryjnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 101/III/2013
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
z dnia 22 marca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 82/II/2009 KRDL z dnia 4 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wzoru pieczątki diagnosty laboratoryjnego.

§ 1

W uchwale nr 82/II/2009 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wzoru pieczątki diagnosty laboratoryjnego, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"2. Pisane pionowo z lewej strony numer prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego."

§ 2

Pieczątki diagnostów laboratoryjnych nie spełniające wymogów tej uchwały mogą być używane do dnia 30 czerwca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przelew online
Znajdź nas: