Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka Pielęgniarki/Położnej

Pieczątka Pielęgniarki/Położnej
pielęgniarka dyplomowana

Wygląd pieczątki dla pielęgniarki został szczegółowo określony w poniższym rozporządzeniu:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. 247, poz. 1819)

§ 6. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:(...)
4) dane identyfikujące lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń zdrowotnych oraz lekarza kierującego na badania lub leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu

Pieczątka Lekarska - Badania profilaktyczne
Wzór pieczątki dla lekarza przeprowadzającego profilaktyczne badania lekarskie określa załącznik nr.6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r.

A - dwucyfrowy symbol województwa
B 1 - specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej
2 - specjalizacja w dziedzinie higieny pracy
3 - specjalizacja w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
4 - specjalizacja w dziedzinie medycyny kolejowej
5 - specjalizacja w dziedzinie medycyny lotniczej
6-xx - 6 letni staż pracy, xx ostatnie dwie cyfry roku, w którym lekarz odbył wymagane przeszkolenie
7-xx - odbywanie specjalizacji z zakresu medycyny pracy lub medycyny kolejowej - xx ostatnie dwie cyfry roku zakończenia specjalizacji w trybie obowiązujących przepisów
8-xx - możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych z ograniczeniem czasowym - xx ostatnie dwie cyfry roku upływu okresu ważności
9 - specjalizacja w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej
J - przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
T - przeszkolenie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w zakresie badań profilaktycznych pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych
K - przeszkolenie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w zakresie badań pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego M - możliwość przeprowadzania badać profilaktycznych ograniczona do określonych grup pracowników.
C - liczna porządkowa z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.
D - numer prawa wykonywania zawodu lekarza

Przelew online
Znajdź nas: