Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka z praktyki lekarskiej

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pieczątkę praktyk lekarskich określa poniższy tekst:

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej (Dz.U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.) oraz sposobu jej przetwarzania oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r. poz. 260):

a) nazwa praktyki,

b) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zwany dalej "kodem resortowym", stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czyli inaczej numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

c) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (gabinetu), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania- adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej; W powyższych przypadkach adres ma obejmować nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano),

d) numer telefonu;

e) identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON,

Przelew online
Znajdź nas: