Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Zezwolenie, koncesja, a może licencja - regulacje prawne w twojej firmie

Zakładając działalność gospodarczą w Polsce musimy mieć świadomość tego, że nie w każdej dziedzinie wystarczy złożyć odpowiedni wniosek czy wyrobić pieczątkę firmową, by wszystko przebiegało zgodnie z przepisami prawa. Niektóre profesje wymagają uzyskania zezwolenia, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej czy licencji. Czy wiecie czym różnią się te terminy i które z działalności będą ich wymagały

Najpierw przygotowania - później zakładanie działalności

Działalność regulowana to taka, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych w przepisach prawa według art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Wyróżnia się następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej:

- koncesje,
- wpis do rejestru działalności regulowanej,
- zezwolenia,
- licencje, zgłoszenia lub zgody.

Tradycyjny proces zakładania działalności gospodarczej krok po kroku, koszt jej założenia oraz opis tego, jaką zamówić pieczątkę z pewnością jest już wam znany. Istnieje jednak szereg profesji, które wymagają dodatkowych dokumentów, zezwoleń, by mogły być prowadzone zgodnie z prawem. Wybrane przypadki mogą wymagać również posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy lub osób zatrudnionych w przyszłej firmie.

Naczelnymi organami reglamentacyjnymi są:

- właściwi do profesji minister,
- prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
- prezes Urzędy Regulacji Energetyki,
- prezes państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.

Reglamentacje działalności gospodarczej są stosowane z kilku ważnych powodów:

- ograniczają działania monopolowe,
- chronią interesy gospodarcze państwa,
- chronią wyczerpywalne zasoby naturalne kraju,
- pomagają regulować interesy zewnętrzne, polityczne państwa,
- dbają o prawidłowe zasady współżycia społecznego i interesy konsumentów,
- są jednym z metod na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Koncesja - czym jest i kiedy jest wymagana

Koncesję na sprzedaż określonych wyrobów wydaje minister związany z daną działalnością gospodarczą. Ma ona charakter czasowy, gdyż może trwać od 5 do 50 lat. W czasie ubiegania się o koncesję nie są ważne wyłącznie ogólne warunki, ale także doświadczenie czy renoma firmy.

Każdy przedsiębiorca, który chce założyć działalność wymagającą dodatkowych regulacji prawnych, powinien zacząć od uzyskania od odpowiednich organów tzw. promesy, która jest przyrzeczeniem wydania koncesji. Jej okres ważności wynosi 6 miesięcy lub więcej, jednak w każdej chwili może zostać ona cofnięta.

Oczywiście możemy od razu składać wniosek o koncesję, jednak promesa ma kilka niezaprzeczalnych zalet. Między innymi pomaga zoptymalizować koszty związane z inwestycjami czy oszacować nasze szanse na uzyskanie koncesji. Głównym plusem jest jednak to, że w okresie ważności promesy, odpowiedni organ nie może odmówić udzielenia nam koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej.

Oto lista działalności, które wymagają uzyskania koncesji:

- poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
- wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
- wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,
- ochrona osób i mienia,
- rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
- przewozy lotnicze.

Organami koncesyjnymi w Polsce są:

- Minister Środowiska,
- Minister Spraw Wewnętrznych,
- Minister Gospodarki,
- Minister Infrastruktury.

Licencja - czym jest i kiedy jest wymagana

Licencja jest zezwoleniem na prowadzenie ściśle określonej działalności gospodarczej. Wymaga posiadania specjalnego wykształcenia i zdania odpowiednich egzaminów. Jest potrzeba m. in. przy:

- wykonywaniu krajowego i międzynarodowego transportu drogowego w przewozach taksówkowych,
- wykonywaniu przewozów kolejowych lub udostępniania pojazdów trakcyjnych,
- wykonywania czynności syndyka.

Licencja nie jest już taka prosta w definicji jak koncesja i wiąże się także z wykonywaniem określonych zawodów, takich jak:

- rzeczoznawca,
- prawnik,
- doradca finansowy,
- czy urbanista.

Zezwolenie - czym jest i kiedy jest wymagane

Zezwolenie umożliwia wykonywanie określonych czynności w danym miejscu przy zachowaniu wyznaczonych zasad. Jeśli spełniamy wszystkie wymagania, organ wydający zezwolenie nie może nam go odmówić. Jest ono nadawane na czas nieokreślony.

Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej jest potrzebne w przypadku:

- sprzedaży napojów alkoholowych,
- urządzania lub prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach,
- prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- leczenia substytucyjnego osób uzależnionych,
- produkcji tablic rejestracyjnych,
- prowadzenia działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych przez banki lub rynku pozagiełdowego,
- prowadzenia funduszu emerytalnego, banku lub instytucji kredytowej lub giełdy towarowej,
- zarządzania specjalną strefą ekonomiczną,
- gospodarką odpadami,
- instalacją lub naprawą oraz sprawdzaniem pod względem zgodności przyrządów pomiarowych,
- prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
- prowadzenia laboratorium referencyjnego,
- wytwarzania produktów leczniczych,
- wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium RP,
- wykonywania rybołówstwa morskiego,
- założenia lotniska,
- utworzenia i prowadzenia instytucji pieniądza elektronicznego,
- wykonywania działalności ubezpieczeniowej,
- wykonywania działalności brokerskiej, pocztowej,
- prowadzenia składu podatkowego lub funduszu inwestycyjnego,
- hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych,
- wykonywania planów urządzenia lasów,
- wykonywania działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego,
- prowadzenia warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych,
- wykonywania działalności regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

Regulowana działalność gospodarcza - czym jest i kiedy jest wymagana

Jak sama nazwa wskazuje, regulowana działalność wymaga spełnienia konkretnych warunków i wymogów, które są określone w przepisach prawa. Można powiedzieć, że ten rodzaj regulacji zastępuje zezwolenie. Osoba, która chce prowadzić jedną z wymienionych działalności, musi wpisać się do odpowiedniego rejestru i spełnić szereg wymagań.

Oto lista profesji, które są zaliczane do działalności regulowanej:

- organizowanie imprez turystycznych,
- świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców,
- świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy,
- konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
- obrót materiałem siewnym,
- wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów,
- wyrób lub rozlew napojów spirytusowych oraz winiarskich,
- wyrób, oczyszczanie, odwadnianie alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów tytoniowych,
- prowadzenie przedsiębiorstwa składowego,
- przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
- kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych,
- prowadzenie pracowni psychologicznej, działalności kantorowej,
- prowadzenie grupowej i indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej i grupowej praktyki pielęgniarek i położnych,
- prowadzenie stacji kontroli pojazdów, - prowadzenie usług detektywistycznych,
- wykonywanie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia,
- organizowanie wyścigów konnych,
- prowadzenie działalności telekomunikacyjnej,
- prowadzenie kursów początkowych i doskonalących dla doradców do spraw bezpieczeństwa i kierowców przewożących koleją towary niebezpieczne.

Regulacje prawne w nowej firmie

Informacje o uzyskanych licencjach, koncesjach czy zezwoleniach są udostępnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności (CEIDG), systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Ministra Gospodarki. Pomimo tego, że niektóre z działalności gospodarczych wiążą się z dodatkowymi trudnościami, tak zawsze warto rozważyć ich założenie. Poza podstawowym wnioskiem o założenie działalności gospodarczej, wyborem pieczątki firmowej np. w formie długopisu z pieczątką czy banku, należy zawsze zorientować się w wymaganych zgodach i zadbać o nie zanim rozpoczniemy cały proces zakładania własnej firmy.

Czy dodatkowe wymagania zniechęcają was do zakładania regulowanej działalności gospodarczej?

Przelew online
Znajdź nas: