Proszę czekać...

üadowanie danych...
do góry
1. Wstęp
Regulamin serwisu internetowego www.stampler.pl określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, dostawy produktów i usług, realizacji zamówień, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.
2. Zasady funkcjonowania serwisu
Serwis internetowy www.stampler.pl jest obsługiwany przez firmę Foto Print, będącą jego właścicielem:

Foto Print
ul. Szafirowa 8
31-232 Kraków
NIP: 676-101-36-86
REGON: 350777364


Foto Print wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług i sprzedażą towarów. Usługi i sprzedaż wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą, stanowiącą ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dostępną na stronie internetowej www.stampler.pl/cennik. Usługi serwisu www.stampler.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego, przygotowanego przez użytkownika projektu pieczątki, celem wykonania gotowej pieczątki, wg specyfikacji określonej przez Użytkownika i wysłaniu na wskazany przez Użytkownika adres, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską UPS bądź InPost.

Usługi serwisu www.stampler.pl mają charakter odpłatny.
3. Użytkownik
Użytkownikiem serwisu internetowego www.stampler.pl jest osoba mająca status prawny Konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy www.stampler.pl oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.
4. Terminy i warunki realizacji zamówień
Serwis www.stampler.pl umożliwia zamawianie pieczątek i automatów określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu. Zlecenie wykonania usługi należy złożyć korzystając z programu umieszczonego na stronie serwisu www.stampler.pl Program umożliwia zaprojektowanie przez klienta wzoru i treści odbicia pieczątki, wybranie koloru tuszu oraz modelu automatu.

Wszystkie zamówienia wykonywane są z najwyższą starannością i w możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji zamówień złożonych drogą e-mailową oraz tych w sprawie których następuje konsultowanie z Zamawiającym treści, układu, bądź innych elementów pieczątki wydłuża się. Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie projektu pieczątki. Serwis stampler.pl z zasady nie ingeruje w przesyłane projekty, jednakże w niektórych przypadkach może dokonać ich optymalizacji, związanej z wybranym automatem pieczątki lub poprawy błędów pisowni. Serwis www.stampler.pl nie odpowiada za błędy w złożonych przez zamawiającego projektach pieczątek.
5. Warunki techniczne wykonania zamówienia
  • Zamówienia na pieczątki wykonywane są przez serwis www.stampler.pl metodą precyzyjnego grawerowania laserowego.
  • Pieczątki wykonywane są z wykorzystaniem wybranego przez Użytkownika modelu pieczątki / automatu.
  • Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.stampler.pl i wysyłane na adres e-mail Użytkownika.
  • Nie realizujemy zamówień na pieczątki zawierające godło państwowe.
  • Nieprawidłowy lub niezgodny z polskim prawem projekt pieczątki nie będzie realizowany.
6. Sposoby dostawy
Zamówione usługi i towary wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską UPS bądź InPost, po zapłacie z góry lub za pobraniem, pod wskazany przez Użytkownika adres.
Koszty dostawy/przesyłki, według obowiązującego cennika, pokrywane są przez Użytkownika. Sposób dostawy/odbioru Użytkownik wybiera przy składaniu zamówienia.
7. Formy płatności i dokumenty potwierdzające zakup
  • Gotówką, w przypadku odbioru zamówienia przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem lub kurierskiej za pobraniem.
  • Przelewem, tylko w przypadku wysyłki zamówienia przesyłką pocztową lub kurierską płatną z góry.
  • Poprzez płatność online eCard - system szybkiej i bezpiecznej płatności przelewem lub kartą płatniczą.

Do wszystkich zamówień dołączamy wystawioną przez nas fakturę VAT.

8. Cennik
Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.stampler.pl/cennik. Jeśli zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS bądź kuriera InPost na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena zamówienia składa się z opłaty za usługę, towar oraz za przesyłkę.
9. Odstąpienie od umowy i zwroty
Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (600-089-340). Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zamówienia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w serwisie w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827) w przypadku:

- umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to m.in. pieczątek na których zamieszczane są, na życzenie Konsumenta, grawerowane laserem treści odbicia pieczątki, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)

- umowy o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

10. Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez serwis www.stampler.pl objęte są gwarancjami producentów lub dystrybutorów. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).

Klientowi przysługuje jednocześnie prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z naszym serwisem www.stampler.pl/kontakt telefonicznie (600-089-340 pn-pt 7:00-16:00) lub za pośrednictwem e-mail bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec produktu lub zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych produktów na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa ekonomiczna. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

11.Postanowienia końcowe
Serwis Stampler.pl w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników i przyjmuje, że Użytkownik posiada prawa do wszystkich umieszczonych treści i obrazów. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone całą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Jest on zobowiązany do zwolnienia Serwisu Stampler.pl z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Stampler.pl w związku z dochodzeniem prawnym.

Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez serwis Stampler.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.)

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Przelew online
Znajdź nas: