Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Dokumentacja powykonawcza a pieczątka?

Jeśli w najbliższym czasie staniesz się inwestorem, który rozpocznie budowę swojego domu, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie! Czym różni się projekt budowlany od dokumentacji wykonawczej i powykonawczej? Jakie pieczątki powinny znaleźć się w dokumentacji budowlanej? Zachęcamy do lektury!

Dokumentacja powykonawcza a pieczątka, źródło: Pixabay

 

Wyjaśnijmy terminy…

Projekt budowlany, dokumentacja wykonawcza i powykonawcza…. Wyjaśnijmy terminy. 

 • projekt budowlany jest obowiązkowym dokumentem formalnym, którego zadaniem jest przewidzenie rozwiązań projektowych dla inwestycji, którą chcemy zbudować. To dzięki projektowi otrzymamy wszelkie potrzebne pozwolenia, opinie oraz uzgodnienia związane z planowaną inwestycją. Projekt budowlany ma charakterystyczną konstrukcję, a jego zakres jest prawnie określony. 
 • projekt wykonawczy nazywany też technicznym uważa się za podstawowy składnik dokumentacji projektowej (wykonawczej). Stanowi on swego rodzaju uszczegółowienie rozwiązań wspomnianych w projekcie budowlanym. Jest dokumentem niezbędnym i bardzo praktycznym dla firmy, która będzie wykonawcą robót. Projekt wykonawczy, z wszelkimi wskazówkami i pieczątkami staje się też doskonałym materiałem kontrolnym - związanym z późniejszym odbiorem obiektu. To dzięki niemu będzie można odnieść się do jakości prac i zastosowanych materiałów. Przepisy wyraźnie wskazują, że projekty wykonawcze i ich zakres są obowiązkowe w przypadku realizacji, które finansowane są ze środków publicznych. 
 • dokumentacja powykonawcza jest zbiorem różnych dokumentów z wymaganymi pieczęciami. Mogą to być: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ewentualnie potrzebne rysunki, które tworzą dokumentację budowy z naniesionymi zmianami. W dokumentacji tej znajdują się też wszelkie zmiany wykonane podczas robót geodezyjnych, pomiarów, kosztorysowe rozliczenie robót. 

Wszelkie zapisy dotyczące wyżej wymienionych dokumentów określają zapisy w ustawie Prawo budowlane. 

Dokumentacja powykonawcza a pieczątka, źródło: Pixabay

 

Do czego ma służyć dokumentacja projektowa?

Zgodnie z zapisami ustawowymi dokumentacja projektowa ma się składać z:

 1. projektu budowlanego, który uwzględniać ma specyfikę robót
 2. projektów wykonawczych
 3. przedmiaru robót wraz z zestawieniem kolejności robót

Ma służyć wykonawcom na poszczególnych etapach prac. Ma być pomocna w zastosowanych rozwiązaniach budowlano-konstrukcyjnych oraz materiałowych. Pomaga inwestorom w wykreowaniu ceny i zaplanowaniu kolejności robót budowlanych. 

Dokumentacja powykonawcza a pieczątka, źródło: Pixabay

 

Dokumentacja powykonawcza a przepisy

Inne zapisy oprócz ustawy o prawie budowlanym, stworzone przez ustawodawcę związane z tworzeniem dokumentacji powykonawczej to:

 

Dokumentacja powykonawcza a pieczątka, źródło: Pixabay

 

Ważne informacje o dokumentacji powykonawczej?

Dokumentacja powykonawcza musi zostać przekazana inwestorowi po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytku. Dokumentacja powykonawcza jest zapisem wszelkich zmian, jakie zostały naniesione w trakcie prowadzenia prac budowlanych. W dokumentacji powinno się uwzględnić także pomiary geometryczne wykonane po budowie.  Zgodnie z zapisami polskiego prawa dokumentacja powinna być przechowywana przez cały czas po zakończeniu budowania i dokonaniu odbiorów. Dokumentacją powykonawczą zajmuje się kierownik budowy. Wszelkie zmiany, które zachodzą podczas budowy kierownik musi potwierdzić podpisem i pieczątką. Na pieczątce kierownika budowy zawarte są zwykle następujące informacje: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, zakres uprawnień budowlanych, numer ewidencyjny uprawnień budowlanych wraz z informacją o stanowisku kierownika budowy. 

 

Dokumentacja powykonawcza a pieczątka, źródło: Pixabay

 

Co zawiera w sobie dokumentacja powykonawcza?

Dokumentacja powykonawcza jest zbiorem dokumentów i materiałów, które po zakończeniu budowy i jej odbiorze pozostają w rękach właściciela lub zarządcy przez cały czas użytkowania budynku. Dokumentacja powykonawcza składać się powinna z:

 • pozwolenia na budowę wraz z pieczęcią urzędową
 • projekt budowlany zawierający też zagospodarowanie terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym - opatrzone stosownymi pieczęciami architekta
 • tzw. dziennik budowy obrazujący przebieg prac budowlanych i innych
 • różne protokoły odbiorów częściowych oraz całkowitych, wraz ze stosownymi stemplami
 • operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary wykonawcze z pieczątką geodety
 • książki obmiaru
 • czasami załącza się także opisy czy rysunki pomocne w realizacji kolejnych etapów prac.

Dokumentacja powykonawcza a pieczątka, źródło: Pixabay

 

Jak powinna być wykonana dokumentacja powykonawcza?

Dokumentacja powinna być w określony sposób opracowana. Jakie działy powinny się znaleźć w całości?

 1. część ogólna
 2. zagospodarowanie terenu
 3. drogi
 4. zewnętrzne sieci sanitarne
 5. kanalizacja deszczowa
 6. kanalizacja sanitarna
 7. wodociąg
 8. gaz
 9. sieć cieplna
 10. oświetlenie terenu
 11. branża architektoniczna
 12. branża konstrukcyjno-budowlana
 13. branża sanitarna
 14. branża elektryczna
 15. branża teletechniczna

Powinna zawierać też spis streści z numeracją stron. 

Dokumentacja powykonawcza a pieczątka, źródło: Pixabay

 

Dokumentacja powykonawcza powinna być w wersji papierowej i zawierać oryginały różnych załączników, powinno się także posiadać kopię lub egz. w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową. Powinna zawierać skany każdej ze stron wraz z podpisami i pieczęciami. Oryginały i kopie powinno się umieścić w specjalnie opisanych segregatorach. Zaleca się, aby w dokumentacji stosować pieczęcie czerwone z następującym hasłem: “Wbudowano na obiekcie…. zgodnie z Umową nr…. z dnia…..”. Pieczęć powinna znajdować się na każdej ze stron lub na stronie pierwszej z adnotacją, że dotyczy ona stron “od…. do…”. Na każdej stronie dokumentacji powykonawczej powinien się podpisać kierownik budowy. Dokumentacja powykonawcza powinna być przygotowana z wielka dbałością. Trzeba pilnować, aby dokumenty wchodzące w jej skład posiadały podpisy i pieczątki odpowiednich osób i organów. Złe przygotowanie dokumentacji powykonawczej może zgodnie z przepisami prawa skutkować wszczęciem postępowania przeciwko kierownikowi budowy. 

 

Przelew online
Znajdź nas: