Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
1. Wstęp
Regulamin serwisu internetowego www.stampler.pl określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, dostawy produktów i usług, realizacji zamówień, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.
2. Zasady funkcjonowania serwisu
Serwis internetowy www.stampler.pl jest obsługiwany przez firmę Foto Print, będącą jego właścicielem:

Foto Print
ul. Szafirowa 8
31-232 Kraków
NIP: 676-101-36-86
REGON: 350777364


Foto Print wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług i sprzedażą towarów. Usługi i sprzedaż wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą, stanowiącą ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dostępną na stronie internetowej www.stampler.pl/cennik. Usługi serwisu www.stampler.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego, przygotowanego przez użytkownika projektu pieczątki, celem wykonania gotowej pieczątki, wg specyfikacji określonej przez Użytkownika i wysłaniu na wskazany przez Użytkownika adres, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską UPS bądź DPD.

Usługi serwisu www.stampler.pl mają charakter odpłatny.
3. Użytkownik
Użytkownikiem serwisu internetowego www.stampler.pl jest osoba mająca status prawny Konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy www.stampler.pl oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu - szczegóły opisano w Polityce Prywatności poniżej.
4. Terminy i warunki realizacji zamówień
Serwis www.stampler.pl umożliwia zamawianie pieczątek i automatów określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu. Zlecenie wykonania usługi należy złożyć korzystając z programu umieszczonego na stronie serwisu www.stampler.pl Program umożliwia zaprojektowanie przez klienta wzoru i treści odbicia pieczątki, wybranie koloru tuszu oraz modelu automatu.

Wszystkie zamówienia wykonywane są z najwyższą starannością i w możliwie najkrótszym terminie. Czas realizacji zamówień złożonych drogą e-mailową oraz tych w sprawie których następuje konsultowanie z Zamawiającym treści, układu, bądź innych elementów pieczątki wydłuża się. Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie projektu pieczątki. Serwis stampler.pl z zasady nie ingeruje w przesyłane projekty, jednakże w niektórych przypadkach może dokonać ich optymalizacji, związanej z wybranym automatem pieczątki lub poprawy błędów pisowni. Serwis www.stampler.pl nie odpowiada za błędy w złożonych przez zamawiającego projektach pieczątek.
5. Warunki techniczne wykonania zamówienia
  • Zamówienia na pieczątki wykonywane są przez serwis www.stampler.pl metodą precyzyjnego grawerowania laserowego.
  • Pieczątki wykonywane są z wykorzystaniem wybranego przez Użytkownika modelu pieczątki / automatu.
  • Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.stampler.pl i wysyłane na adres e-mail Użytkownika.
  • Nie realizujemy zamówień na pieczątki zawierające godło państwowe.
  • Nieprawidłowy lub niezgodny z polskim prawem projekt pieczątki nie będzie realizowany.
6. Sposoby dostawy
Zamówione usługi i towary wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską UPS bądź DPD, po zapłacie z góry lub za pobraniem, pod wskazany przez Użytkownika adres.
Koszty dostawy/przesyłki, według obowiązującego cennika, pokrywane są przez Użytkownika. Sposób dostawy/odbioru Użytkownik wybiera przy składaniu zamówienia.
7. Formy płatności i dokumenty potwierdzające zakup
  • Gotówką, w przypadku odbioru zamówienia przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem lub kurierskiej za pobraniem.
  • Przelewem, tylko w przypadku wysyłki zamówienia przesyłką pocztową lub kurierską płatną z góry.
  • Poprzez płatność online eCard - system szybkiej i bezpiecznej płatności przelewem lub kartą płatniczą.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eCard.pl

Do wszystkich zamówień wystawiamy fakturę VAT i wysyłamy ją na adres e-mail Użytkownika lub dołączamy do zrealizowanego zamówienia. W przypadku, gdyby przesłany e-mail z załączoną fakturą nie dotarł lub został potraktowany przez program pocztowy jako SPAM należy wystąpić do nas o ponowne przesłanie faktury.

8. Cennik
Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.stampler.pl/cennik. Jeśli zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera UPS bądź kuriera DPD na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena zamówienia składa się z opłaty za usługę, towar oraz za przesyłkę.
9. Odstąpienie od umowy i zwroty
Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (600-089-340). Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zamówienia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w serwisie w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827) w przypadku:

- umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to m.in. pieczątek na których zamieszczane są, na życzenie Konsumenta, grawerowane laserem treści odbicia pieczątki, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)

- umowy o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

10. Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez serwis www.stampler.pl objęte są gwarancjami producentów lub dystrybutorów. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).

Klientowi przysługuje jednocześnie prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z naszym serwisem www.stampler.pl/kontakt telefonicznie (600-089-340 pn-pt 7:00-16:00) lub za pośrednictwem e-mail bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec produktu lub zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych produktów na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa ekonomiczna. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

11.Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Rafał Ziomek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Foto Print Rafał Ziomek.
    adres: ulica Szafirowa 8, 31-232 Kraków
    telefon: 600 089 340
    e-mail:

2. Dane osobowe pozyskujemy podczas zamawiania usługi przez Klienta w serwisie www.stampler.pl Klient podaje nam swoje dane w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale jest też warunkiem niezbędnym dla realizacji zamówienia.

3. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe przekazywane są poniższym firmom, w związku z realizacją dokonanych przez klienta zamówień.
a) firmom przewozowym, m.in. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu dostawy zamówienia pod adres wskazany przez Klienta,
b) firmom, które świadczą dla naszej firmy usługi dostarczenia i utrzymania oprogramowania m.in. bazodanowego, dzięki któremu mogą funkcjonować nasze serwisy,
c) podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności online w przypadku realizacji transakcji płatniczych takimi metodami, np. eCard,
d) firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach, jeśli Klient zechce podzielić się o nas swoją opinią i wyrazi odrębną zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych tj. Imienia lub Nicku oraz adresu e-mail,
e) biuru rachunkowemu, które obsługuje kompleksowo naszą księgowość, a więc także faktury sprzedażowe wystawiana dla Klientów z tytułu realizacji zamówień.
Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów, ani też nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom.

5. Dane osobowe Klienta przechowywane i przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celach związanych z rachunkowością, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wszelkie operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

6. W związku z powierzonymi nam danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem przez administratora danych Klient ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) poprawiania swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) żądania usunięcia swoich danych,
e) przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

7. Klient ma prawo również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Może to zrobić pisząc do nas e-mail na adres lub pisząc list na adres: Stampler.pl, ul. Szafirowa 8, 31-232 Kraków.

8. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności.
12.Postanowienia końcowe
Serwis Stampler.pl w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Użytkowników i przyjmuje, że Użytkownik posiada prawa do wszystkich umieszczonych treści i obrazów. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone całą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Jest on zobowiązany do zwolnienia Serwisu Stampler.pl z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Stampler.pl w związku z dochodzeniem prawnym.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.)

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Przelew online
Znajdź nas: