Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka a uzyskanie gwarancji

Pieczątka a uzyskanie gwarancjiKupujemy wiele rzeczy. Jedne trwałe - inne mniej. Przelewy, płatności gotówkowe i bezgotówkowe, paragony, karty gwarancyjne…. Jakie znaczenie w procesie związanym z  gwarancją ma pieczątka? Czy jest konieczna na dokumentach gwarancyjnych? Zachęcamy do lektury!

pieczątki gwarancyjne

źródło: Pixabay

 

Co to jest gwarancja?

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie związane z towarem i jego jakością. Składa je przedsiębiorca - czyli w języku prawnym - gwarant. Gwarancja obok tzw. rękojmi jest podstawą złożenia reklamacji przez konsumenta. Gwarancja zwykle jest sformułowana w niezbyt prosty sposób, a powinna być napisana językiem jasnym i zrozumiałym. Gwarancja musi określać obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta. Warto zaznaczyć, że uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują osobie kupującej wtedy, kiedy otrzyma on dokument gwarancyjny, chyba, że gwarancja wynika z reklamy towaru. Często spotykanym sposobem udzielenia gwarancji jest wręczenie osobie nabywającej rzecz specjalnej książeczki lub karty gwarancyjnej często z pieczątką producenta lub sprzedawcy. Gwarancja uregulowana jest zapisem  w art. 577-581 Kodeksu cywilnego.

pieczątki gwarancyjne

źródło: Pixabay

 

Karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjna

Kodeks cywilny (art.577 par.1, par.3,) wskazują wyraźnie, że udzielenie gwarancji następuje przez złożenie tzw. oświadczenia gwarancyjnego. To oświadczenie może przyjąć różnorodne formy (także poprzez reklamę). Osoba nabywająca przedmiot ma prawo żądać od gwaranta wydania oświadczenia na papierze lub innym, trwałym nośniku. Dokument gwarancyjny może być wydany wraz z towarem. Wobec czego często na karcie gwarancyjnej lub książeczce gwarancyjnej podbija się pieczątkę sklepu, umieszcza datę zakupu oraz podpina paragon. Warto na to zwrócić szczególną uwagę dokonując zakupu.  Pamiętajmy też, że prawo określa jednak taki przypadek, gdy brak dokumentu gwarancyjnego w żaden sposób nie wyklucza uprawnień kupującego, które wynikają z gwarancji! Pieczątka i dokument gwarancyjny nie są więc konieczne do zareklamowania produktu. Jak pokazuje jednak praktyka - bez karty gwarancyjnej z pieczątką, czy wyraźnego paragonu mogą wystąpić trudności z ustaleniem zakresu gwarancji! “Strzeżonego - Pan Bóg strzeże”… jak mówi przysłowie. Lepiej więc zwracać uwagę podczas zakupu na to, by karta gwarancyjna i paragon zostały wydane i zachować je w bezpiecznym miejscu na czas trwania udzielonej przez producenta gwarancji.

 

Co powinien zawierać dokument gwarancyjny?

Dokument powinien zawierać następujące zagadnienia:

  1. nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela
  2. czas trwania gwarancji 
  3. zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej
  4. uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady
  5. stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

Może zawierać pieczątkę sklepu lub producenta.

pieczątki gwarancyjne

źródło: Pixabay

 

Jakie są uprawnienia kupującego związane z gwarancją?

Jeśli masz paragon, kartę gwarancyjną lub książeczkę gwarancyjną podbite pieczątką sklepu lub producenta masz określone uprawnienia związane z reklamowaniem produktu. Zgodnie z art.8 konsument ma poniższe uprawnienia:

  • żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (poprzez nieodpłatną naprawę)
  • żądanie wymiany towaru na nowy
  • żądanie zwrotu ceny - odstąpienie od umowy
  • żądanie stosownego obniżenia ceny.

Dwa ostatnie punkty są możliwe do realizacji jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe do zrealizowania bądź wymagają nieproporcjonalnie wysokich kosztów. 

pieczątki gwarancyjne

źródło: Pixabay

 

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja i rękojmia działają niezależnie od siebie! Kupujący może skorzystać z ochrony w formie rękojmi. Rękojmia oznacza uprawnienia kupującego związane z wadami fizycznymi  sprzedanej.  Wada fizyczna  to niezgodność rzeczy z umową. Na przykład może to być brak kompletności czy zmniejszenie użyteczności rzeczy, które producent gwarantował (wodoodporność zegarka). Wykonanie działań związanych z gwarancją nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

 

Jak długo działa gwarancja?

Okres ochrony gwarancyjnej ustala gwarant. Może on zastrzec swój termin, jednak zwykle gwarancja udzielana jest na dwa lata od dnia wydania przedmiotu. Istnieją takie sytuacje, kiedy gwarancja wydawana jest nawet dożywotnio!

pieczątki gwarancyjne

źródło: Pixabay

 

Jak widzisz pieczątka nie jest konieczna do uzyskania gwarancji czy zwrotu w ramach rękojmi. Zdarza nam się pewnie co jakiś czas reklamować jakieś nabyte “dobro”. Warto - zwłaszcza przy zakupie przedmiotu o dużej wartości finansowej (np. samochód) zagłębić się w przepisy regulujące procedurę reklamacyjną czy uprawnienia przysługujące klientowi. Zawsze należy przestrzegać tych zapisów, aby w razie konieczności reklamacji mieć pewność, że ze strony użytkownika przedmiotu nie było żadnych uchybień. 1

 

Przelew online
Znajdź nas: