Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady
Pieczątka lekarska
Pieczątka lekarska

Pieczątka lekarska – wzór nie jest dokładnie określony, ale przepisy podają dane, jakie powinny się na niej znaleźć. Powyżej jest przedstawiony uproszczony schemat jednego z możliwości stempla.

Pieczątka lekarska wymogi

Pieczątka lekarska 2019 jest obowiązkowa i powinien ją posiadać każdy lekarz. 

Zawartość lekarskiej pieczątki jest określona Uchwałą nr 110/05/IV która brzmi następująco:

Zgodnie z Uchwałą nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej:

1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo "lekarz dentysta" ("lek. dent."),
  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.


2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:

  • tytuł i stopień naukowy,
  • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,

Przelew online
Znajdź nas: