Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Pieczątka Lekarza Weterynarii

Prawidłowy wygląd pieczątki lekarza weterynarii powinien spełniać określone wymogi, które są zawarte w Uchwale Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uchwalonej dnia 12 grudnia 2008 roku. Brzmi ona następująco:

UCHWAŁA Nr 115/2008/IV
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Na podstawie art.39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych(Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018, z 2004 r. Nr 11, poz. 95 i z 2008 r. Nr 43, poz. 258) uchwala się, co następuje:

§ l

1. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, którZy obowiązani są stosować wszyscy członkowie izb lekarsko-weterynaryjnych.
2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp.) wystawiane przez wykonującego zawód lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego uchwałą.

§ 2

Pieczątka, o której mowa w § l, powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:
1/. Tekst poziomy:
a) imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe uzyskane wyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych
b) LEKARZ WETERYNARII - pisane wersalikami, bez skrótów,
c) ew. tytuł specjalisty przyznany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 131, poz. 667 z późn. zm.),
d) miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon/ fax, miejsce wykonywania zawodu przez lekarza lub miejsca jego zamieszkania, bądź też oba te adresy i telefony, według wyboru lekarza, przeznaczone dla korespondencji i kontaktu (tel./fax) z lekarzem weterynarii.
2/. Tekst pionowy
Numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.

§ 3

Uchwała nie dotyczy pieczątek urzędowych lekarzy weterynarii, których wzór określają odrębne przepisy.

§ 4

Pieczątki lekarza weterynarii nie spełniające wymogów uchwały można stosować do dnia 30 czerwca 2009 r.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii zmieniona uchwałą 68/07/2007 z dnia 12 marca 2007 r.

§ 6

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przelew online
Znajdź nas: