Proszę czekać...

adowanie danych...
do gry
Porady

Dokumentacja medyczna a prawa pacjenta

Dokumentacja medyczna a prawa pacjenta

 

Zdarza si niestety, e chorujemy… Czasami konsultujc si z rónymi specjalistami potrzebujemy dokumentacji medycznej wasnej, lub naszych bliskich. Badania, opinie, historia choroby, dane z naszej kartoteki ostemplowane s piecztkami lekarskimi czy potwierdzone przez wykwalifikowanych diagnostów. Kady podmiot udzielajcy wiadcze medycznych ma obowizek prowadzi dokumentacj medyczn w formie pisemnej lub/i elektronicznej. Co o dokumentacji medycznej mówi prawo? Co, jako pacjent powinnimy wiedzie? Dzisiaj o dokumentacji medycznej a prawach pacjenta!

ródo: Pixabay

 

Czym jest dokumentacja medyczna?

Za dokumentacj medyczn uznaje si cay zbiór dokumentów, które zawieraj wszelkie dane na temat zdrowia pacjenta. Znajduj si w niej dokumenty przeznaczone dla pacjenta - ostemplowane skierowania, zalecenia) oraz caa dokumentacja sporzdzona na potrzeby zakadu wiadczcego usugi medyczne (czynnoci medyczne czy zabiegi). Prawo mówi wyranie, e dane wraliwe wraz z wszelkimi zapisami lekarskimi oraz innymi dokumentami z piecztkami specjalistów musz by odpowiednio prowadzone i przechowywane. Zakady opieki zdrowotnej czy inne jednostki maj obowizek naleytego zarzdzania dokumentacj. Zatwierdzone w dokumentacji medycznej fakty zwizane ze stanem zdrowia pacjenta, opisane, opiecztowane, oznaczone dat, nia mog by zmieniane! Jedynymi uprawnionymi do dokonywania zmian w treci dokumentacji s lekarze, pielgniarki i poone pracujce w okrelonej placówce medycznej, która wydaa dokumentacj. Dokumentacj medyczn przechowuje si zwykle 20 lat. S jednak odstpstwa od dugoci przechowywania, ale dotyczy to gównie:

 1. pacjentów do lat 2, 
 2. skierowa i zalece, 
 3. materiaów rentgenowskich, 
 4. dokumentacji zwizanej ze zgonem, który nastpi w wyniku uszkodzenia ciaa lub zatrucia. 

ródo: Pixabay

 

Co zawiera dokumentacja medyczna?

Artyku 25 ustawy o prawach pacjenta mówi wyranie, e dokumentacja medyczna powinna zawiera:

 • imi, nazwisko, numer PESEL,
 • dat sporzdzenia,
 • oznaczenie pci,
 • miejsce zamieszkania,
 • okrelenie podmiotu, który udziela pacjentowi wiadcze zdrowotnych,
 • wskazanie komórki organizacyjnej, które tej pomocy udzielia,
 • opis stanu zdrowia,
 • opis udzielonych pacjentowi wiadcze medycznych.

ródo: Pixabay

 

Prawo do wgldu do dokumentacji medycznej

Jako pacjenci mamy ustawowe prawo do wgldu we wasn dokumentacj medyczn. W  jzyku prawniczym nazywane jest to “prawem osobistym do dostpu dokonanych wiadcze medycznych”. Mówi o tym wyranie artykuy: 9 i 23 ustawy o prawach pacjenta. Ustawa bardzo wyranie okrela, e mamy prawo do dostpu do informacji zawartych w dokumentacji medycznej oraz prawo do ochrony danych, które si tam znajduj. Wyrónia si w zwizku z tym:

 • dokumentacj  indywidualn kadego pacjenta (wewntrzn, sporzdzan na potrzeby podmiotu sporzdzajcego dokumentacje oraz dokumentacj indywidualn, wynikajc z potrzeb indywidualnych pacjenta),
 • dokumentacj zbiorcz, czyli zawierajc ogó pacjentów korzystajcych ze wiadcze zdrowotnych.

Informacje zawarte w dokumentacji medycznej s tajne (art. 23 ust.2). Podlegaj ochronie prawnej. Za zgod pacjenta dokumentacja medyczna moe zosta udostpniona np.:

 • zakadowi ubezpiecze spoecznych, w celu okrelenia stanu zdrowia pacjenta, czy Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom wadzy publicznej, orodkom naukowym,
 • innej osobie dziaajcej w imieniu pacjenta (upowanienie wcza si do dokumentacji medycznej).

Po mierci pacjenta do dokumentacji medycznej wgld ma osoba upowaniona przez pacjenta za ycia. W razie likwidacji placówki medycznej, w której bya przechowywana Twoja dokumentacja medyczna naley si zwróci do miejscowego urzdu wojewódzkiego. To wanie tam trafiaj wszelkie informacje na temat przechowywania dokumentacji medycznej, która zawiera cao opiecztowanych materiaów zwizanych z naszym stanem zdrowia.

ródo: Pixabay

 

Dokumentacja medyczna - pacjent ma prawo do…

Pacjent ma przede wszystkim ustawowe prawo do bezporedniego wgldu i jest to bezpatne. Dokonuje si tego w placówce medycznej po uzgodnieniu terminu. Placówka nie ma prawa odmówi pacjentowi wgldu do wasnej dokumentacji. Pacjent moe poprosi o sporzdzenie kopii, wycigu lub odpisu. Zdarza si równie, e pacjent bdzie potrzebowa dokumentów w oryginale. Placówki medyczne rzadko, ale dokonuj takiego udostpnienia z zastrzeeniem terminu zwrotu. Wdroone 25 maja 2008 r. przepisy prawa unijnego  w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) okrelaj, e pacjent ma prawo do bezpatnego udostpnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej od szpitala, przychodni, czy innej placówki medycznej. To nowe obowizki tych jednostek. Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta mona znale wniosek o bezpatne wydanie kopii swoich danych przetwarzanych przez jednostki medyczne.

ródo: Pixabay

 

Prawa pacjenta bardzo wyranie okrelaj co pacjent moe w stosunku do swojej dokumentacji medycznej oraz co mog jednostki typu ZUS, orodki naukowe, czy inne organa publiczne. Cao procedur zostaa zapisana w ustawie (Dz.U.2009 nr 52 poz.417). Warto wiedzie do czego ma si prawo i jakie s zapisy w ustawie zwizanej z dokumentacj medyczn, jej udostpnianiem i przechowywaniem. Zwaszcza, e w dokumentacji medycznej znajduje si mnóstwo dokumentów z piecztkami, które stanowi o naszym zdrowiu i pokazuj histori naszego ycia od strony biologicznej!
 Przelew online
Znajd nas: