Proszę czekać...

ładowanie danych...
do góry
Porady

Postępowanie administracyjne a pieczątki

Mamy w Polsce dość rozbudowane tzw. “organy administracji publicznej”. Administracja rozumiana jest jako pewna struktura, zależna od siebie i którą rządzą określone prawa i reguły ustanowione przez ustawodawcę. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał kontakt z podmiotami, które wyposażone są we władzę administracyjną, to zapewne będziesz uzależniony od pieczątek, którymi te instancje będą się posługiwały. Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z artykułem dot. pieczątki jako narzędzia w postępowaniu administracyjnym. 

źródło: Pixabay

 

“Organy administracji publicznej”

Może to być pojedynczy człowiek lub grupa ludzi połączonych strukturą administracyjną państwa, województwa, powiatu, czy gminy. Jednostki te są trzonem całości aparatu administracyjnego danego państwa. Zdarza się też, że gmina powołuje sobie dodatkową komórkę związaną z administracją publiczną. Nadaje jej prawa i obowiązki. Jednostka taka ma spełniać określone zadania. Często jako obywatele - petenci jesteśmy zmuszeni korzystać z takich jednostek, aby załatwiać różne sprawy. Podmioty takie mają najczęściej w nazwie określenie: “jednostka pomocnicza gminy”. Taki człowiek, bądź jednostka, w której zasiadają konkretni ludzie ma/ mają tzw. władztwo administracyjne oraz określone prawem kompetencje. Większość takich jednostek posługuje się pieczątkami zgodnie z procedurami odgórnymi oraz wdrożonymi w urzędzie zapisami dot. użytkowania i przechowywania pieczątek. 

źródło: materiały własne

 

Władza i kompetencje jednostek administracyjnych

W swojej pracy wszystkie jednostki administracyjne używają pieczątek. Pieczątki urzędowe można spotkać właściwie w każdym pokoju urzędniczym biura, czy wydziału. O pieczątkach urzędowych w  szkole pisaliśmy TUTAJ. Z wykorzystaniem pieczątek organy administracji publicznej, na mocy nałożonych na  nie kompetencji wydają nam, jako petentom dokumenty, które mają jakąś moc prawną. Dla nas, jako petentów w tych urzędach, dokumenty z pieczątką mają wielka moc. Potrzebujemy pieczątek w prowadzonych przez nas postępowaniach administracyjnych. Wtedy, gdy załatwiamy sprawę związaną z kupnem samochodu, dojazdem do domu, otrzymaniem pozwolenia na budowę, czy kiedy rejestrujemy firmę. Zgodnie z prawem władza administracyjna opiera się na pewnym zapisie dotyczącym tego, że podmioty w administracji publicznej nie są równe. Istnieje pewna hierarchia i jedne są zależne od drugich, jeśli chodzi o wydawane decyzje i obowiązujące prawo. Jak pisze Jan Boć, jeden organ administracji publicznej  ma możliwość kształtowania “sytuacji drugiego podmiotu, niezależnie od jego woli, ale zgodnie z prawem podmiotowym”. Administracja, a więc urzędy, do których udajemy się w jakiejś podmiotowej sprawie muszę posługiwać się literą prawa wydając stosowne dokumenty, czy zaświadczenia z pieczątkami.

źródło: Pixabay

 

Postępowanie administracyjne a pieczątki

Postępowanie administracyjne to określony tryb działań, które należy podjąć, aby petent załatwił sprawę, z którą przyszedł. Celem jest wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja musi być zgodna z prawem, niekoniecznie załatwiona tak, jak życzyłby sobie tego petent - czyli obywatel. Wyróżnia się nast. działania związane z postępowaniem administracyjnym:

- w sprawach związanych z karami i wnioskami,
- administracyjne
- karno - administracyjne
- dyscyplinarne
- w sprawach wydawanych zaświadczeń
- w sprawach egzekucyjnych
- w sprawach sądowych.

Pieczątka, zgodnie z obowiązującym prawem nie zawsze jest wymagana. Dla ważności decyzji w większości potwierdza się dokumenty lub zaświadczenia i opinię pieczęciami lub pieczątkami. Pieczątki lub pieczęcie służą jako jedna z form oznaczania wydanego zaświadczenia. Nadają autentyczności i uwiarygodniają dokument. 

 

źródło: Pixabay

 

Ważne pieczęcie

Wprowadzona 31 stycznia 1980 r. ustawa reguluje to jakie podmioty mogą używać urzędowych pieczęci. Są nimi:

  - organy władzy państwowej,
  - administracji rządowej, gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów, samorządy województw oraz ich organy, 
  - sądy, prokuratury, komornicy, regionalne izby obrachunkowe, 
  - jednostki organizacyjne wojska, policji, służby granicznej, celnej, straży pożarnej, obrony cywilnej , czy służby więzienne 
  - szkoły i uczelnie
  - notariusze.

Te najważniejsze pieczęcie związane z administracją są to pieczęcie tłoczone i wykonane z metalu. Na środku prezentuje się wizerunek orła a na około napis odpowiadający nazwie podmiotu, który taką pieczątką, z mocy prawa się posługuje. Pieczęcie takie mają określoną średnicę i kolor tuszu, którym mają być odbijane. Pieczęcie urzędowe używane przez organa administracji publicznej są wykonywane przez Mennicę Polską w specjalnym trybie. W urzędach używa się także innych pieczęci, zamawianych zwykle w wyspecjalizowanych firmach. Pieczęć na dokumentach w postępowaniach administracyjnych można traktować jako świadectwo wiarygodności  oraz potwierdzenia autentyczności i prawdy w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. 

źródło: Pixabay

 

Zaskakujący art. 107 § 1. k.p.a

Co zaskakujące art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego mówi o sytuacjach związanych z postępowaniem administracyjnym, które nie wymagają potwierdzenia z wykorzystaniem pieczęci. Dlatego nie bądź zaskoczony jeżeli w niektórych przypadkach dostaniesz pismo bez pieczątki. Niektóre pisma muszą mieć oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, rozstrzygnięcie, uzasadnienie wraz z podpisem osoby wydającej pismo ze wskazaniem jego stanowiska służbowego. W artykule 107 nie ma mowy o żadnej pieczątce! Ten sam artykuł jednak dopuszcza możliwość dodania w przepisach szczególnych  tzw. “innych składników”, które powinna zawierać decyzja administracyjna. I przepisy mówią wyraźnie, że może to być pieczątka! 

źródło: Pixabay

 

W Polskich urzędach czy “jednostkach pomocniczych”, w których najczęściej załatwiamy swoje sprawy raczej przyjęło się wydawanie wszelkich zaświadczeń z wykorzystaniem pieczątek. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni, że jeśli na jakimś dokumencie jest przybita pieczęć, to pismo jest ważne, a decyzja ostateczna. Jeśli jesteś ciekaw szczegółowych informacji na temat pieczęci urzędowych, to zapraszamy TUTAJ. A jeśli zastanawiasz się czy faktura powinna obowiązkowo mieć pieczątkę, to polecamy nasz poradnik- TUTAJ. Tymczasem, życzymy jak najmniej spędzonych godzin w  urzędach i jak najwięcej pozytywnie załatwionych tam spraw! Wyjdź z urzędu z dokumentem z pieczątką i bądź pewny, że załatwiłeś wszystko tak, jak chciałeś!

Przelew online
Znajdź nas: